Privacyverklaring

25 mei 2018

Privacyverklaring EGM voor sollicitanten

In deze privacyverklaring willen we je informeren over de wijze waarop EGM met de persoonsgegevens omgaat van sollicitanten.

Privacy-rechten van de sollicitant

Mede in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil EGM je informeren over:

 • de persoonsgegevens die we van je verwerken;
 • de wijze waarop we dat doen;
 • hoe lang we jouw gegevens bewaren;
 • hoe de beveiliging van je gegevens geregeld is.

Tevens willen we je hiermee informeren over je privacy-rechten als sollicitant en waar je voor vragen of klachten terecht kunt.

Een persoonsgegeven kan zijn directe info (naam, adres, geboortedatum) maar ook indirecte info (personeelsnummer, e-mailadres, telefoonnummer e.d.). Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen zoals verzamelen, vastleggen, wijzigen, bewaren, gebruiken, verspreiden e.d.

Waarom heeft EGM je persoonsgegevens nodig?

EGM verwerkt je persoonsgegeven om een van de volgende redenen;

 • kunnen beslissen of EGM met jou een arbeidsovereenkomst aan wil gaan;
 • het aangaan en/of uitvoeren van de arbeidsovereenkomst;
 • vanuit een gerechtvaardigd belang, zoals interne communicatie.

Welke gegevens verwerkt EGM en met welk doel?

Van sollicitanten verwerkt EGM de volgende gegevens:

 • naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en evt. andere gegevens nodig voor contact;
 • gevolgde opleidingen, cursussen, stages;
 • functie waar je naar solliciteert;
 • door jou aangeleverde informatie of stukken (bijv. CV en portfolio).

De verwerking van genoemde persoonsgegeven gebeurt voor de volgende doelen:

 • beoordeling geschiktheid voor een functie;
 • interne controle en bedrijfsveiligheid.

Ben je verplicht gegevens te verstrekken?

Bij indiensttreding ben je verplicht om gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Weiger je die gegevens te verstrekken dan kunnen we je niet in dienst nemen.

Doorgifte van je persoonsgegevens

EGM gebruikt je persoonsgegevens gedurende het sollicitatietraject alleen voor EGM en de doelen zoals eerder omschreven.

Het bewaren van je persoonsgegevens

EGM bewaart gegevens niet langer dan voor het verwerkingsdoel noodzakelijk is, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Binnen 4 weken na afwijzing of afsluiting van de sollicitatieprocedure worden je gegevens verwijderd of met je toestemming een jaar na afwijzing of afsluiting van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging van je persoonsgegeven

EGM heeft de beveiliging van je persoonsgegevens op een adequaat niveau geregeld door administratieve, organisatorische, fysieke en technische maatregelen. Deze maatregelen worden indien nodig bijgesteld naar aanleiding van ontwikkelingen en mogelijkheden.

Je privacyrechten

In kader van de AVG heb je het recht om EGM om:

 • inzage in je gegevens te verkrijgen;
 • correctie van onjuiste informatie en/of aanvulling van informatie indien nodig voor verwerking;
 • verwijdering van gegevens, indien dit niet in tegenspraak is met een wettelijke bewaartermijn, of de noodzaak voor uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een gerechtvaardigd belang van EGM;
 • vermindering van gegevens die we verwerken (het streven van EGM is overigens om niet meer dat te verwerken dan noodzakelijk); • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van je gegevens;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We stellen het wel op prijs als je tevoren contact moet ons opneemt om te zien of we je klacht kunnen oplossen.

Voor het uitoefenen van je rechten of meer informatie, kun je contact opnemen met afd. HR van EGM.